sipky

Obchodní podmínky.1. Uzavření smlouvy o nájmu dopravního prostředku
1.1. Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen „smlouva“) sjednávají smluvní strany na formulářích pronajímatele (JRT CAR s.r.o.) – „Smlouva o nájmu vozidla“, nebo individuální smlouvou v písemné formě.
1.2. Pronajímatel je povinen nájemci dopravní prostředek v provozovně pronajímatele v době určené ve smlouvě. Předání a převzetí vozidla potvrdí obě smluvní strany podpisem předávajícího protokolu. Nájemce je povinen zaplatit sjednané nájemné, které běží od data a hodiny předání vozidla.
1.3. Předmětem nájmu je druhově určené vozidlo, není-li sjednáno jinak, které je specifikováno v předávacím protokolu. Vozidlem se rozumí i jeho příslušenství specifikované v předávacím protokolu.
1.4. Nedílnou součástí smlouvy je předávací protokol označený číslem shodným s číslem nájemní smlouvy.
   
2. Povinnosti pronajímatele
2.1. Předat nájemci vozidlo k dočasnému užívání v řádném technickém stavu, vybavené příslušenstvím odpovídajícím předpisům o provozu silničních vozidel spolu s potřebnými doklady.
2.2. Pojistit vozidlo pro cesty jak v tuzemsku, tak i v zahraničí pojistkou ze zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a havarijní pojistkou.
2.3. Provádět u pronajatého vozu opravy a servisní prohlídky po ujetí 15000/20000 km.
2.4. V případě nutnosti provedení opravy vozidla na cestě kdekoli v tuzemsku nebo v zahraničí poskytnout telefonicky jinak nájemci informace a doporučení k zajištění kvalitní opravy v autorizované dílně, nebo převozu vozidla do vlastních dílen.
2.5 V případě, že prohlídla nebo oprava vozidla dle bodu 2.3. nebude proveden do 24 hodin, je povinen zabezpečit náhradní vozidlo. Toto se nevztahuje na potřeby oprav zaviněné nájemcem, osobami, kterým nájemce umožnil přístup k vozidlu, nebo zaviněné neznámým pachatelem.
2.6. Provést likvidaci všech nehod a škod (pojistných událostí)
   
3. Povinnosti nájemce
3.1. Pečovat o to, aby na vozidle nevznikla škoda, dodržovat instrukce výrobce o provozu vozidla a instrukce o huštění pneumatik.
3.2. Používat vozidla výhradně pro svoji potřebu. Přenechání vozidla do dalšího nájmu, resp. podnájmu, nebo provozování jiné výdělečné činnosti (např. taxislužba), používání vozidla k účasti na automobilových závodech, soutěžích, nebo podobných zkouškách, používání vozidla k tlačení nebo vlečení automobilů, přívěsů, nebo jiných předmětů není dovoleno. Nájemce nesmí přenechat užívání vozidla jiné osobě. Právnická osoba, resp. podnikatel může určit okruh vlastních pracovníků oprávněných používat vozidlo, nesmí ho však přenechat k použití jiné právnické osobě, resp. podnikateli. Okruh pracovníků oprávněných používat vozidlo musí být vymezen v nájemní smlouvě.
3.3. V případě, že je vozidlo vybaveno autorádiem, které je vysunovací, je nájemce povinen vyjmout autorádio před opouštěním vozidla, v případě, že je vozidlo vybaveno autorádiem se snímacím panelem, je povinen vyjmout tento panel nebo kódovou kartu.
3.4. Zdržet se provádění jakýkoli změn na vozidle bez souhlasu pronajímatele, v opačném případě je povinen po ukončení nájmu uvést vozidlo na vlastní náklady do původního stavu.
3.5. Přistavit na žádost pronajímatele vozidlo kdykoli v průběhu trvání nájemní smlouvy za účelem kontroly, zda vozidlo užívá řádným způsobem.
3.6. Přistavit včas vozidlo k provedení údržby podle bodu 2.3.
3.7. V případě nedostavení se k pravidelné prohlídce dle bodu 2.3. nebo překročení limitu plánované prohlídky o více než 2 500 km je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % pořizovací ceny vozu, za každých dalších i započatých 1 000 km, o které byla plánovaná prohlídka překročena nad limit 2 500 km.
3.8. Ohlásit pronajímateli neprodleně každou havárii, případnou jinou škodu způsobenou v souvislosti s provozem pronajatého motorového vozidla. Škodu na pronajatém vozidle doložit v každém případě dokladem o hlášení Policii ČR, resp. jinému příslušnému státnímu orgánu („hlášení nehody o poškození vozidla“). V případě pozdního nahlášení nehody nést odpovědnost za případné škody, např. z regresu pojišťovny, uplatněné vůči pronajímateli do původního stavu.
3.9. V případě vzniku pojistné události podílet se na likvidaci škody do výše maximálně 10 000,- Kč, vyjma případů úmyslného poškození nebo škody způsobené pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, kdy nájemce odpovídá za skutečnou i jinou škodu v plné výši. Tím však není dotčena povinnost bodu 3.8. V případě odcizení vozu je nájemce povinen se podílet spoluúčastí do výše 30 000,- Kč.
3.10. V případě nutnosti provedení opravy na cestě kdekoli v tuzemsku nebo v zahraničí vyžádat bez odkladu souhlas pronajímatele a konzultovat s ním nejprve telefonicky nebo jiným způsobem zajištění opravy.
3.11. Strpět omezení v užívání vozidla v rozsahu nutném pro provedení oprav, údržby a kontroly dle bodu 2.3.
3.12. Nést odpovědnost za zničení, odcizení nebo poškození vozidla, které nebude pokryto plněním pojišťovny dle pojistné smlouvy. V tomto případě uhradit ušlý zisk za dobu od vzniku události do ukončení opravy a škodu, která událostí vznikla. V případě hrubého vlastního zavinění, kdy pojistná smlouva bude pokrývat náklady na náhradu škody jen částečně, uhradit rozdíl mezi náklady na opravu vozu a výší plnění hrazeného pojišťovnou.
3.13. Oznámit v průběhu trvání nájemní smlouvy pronajímateli změnu sídla firmy, bydliště, případně jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků z této smlouvy vyplývající.
3.14. V případě ukončení nájmu vrátit vozidlo řádně a včas.
3.15. V případě, že vozidlo bude vráceno znečištěné, odpovídá za poškození laku zjištěné dodatečně po umytí pronajímatelem.
3.16. Nájemce není oprávněn používat vozidlo pro zahraniční cesty do Ruské federace, Litvy, Běloruska, Ukrajiny, Rumunska, Bulharska, Srbska a mimo kontinent Evropy, nebo je tam jinak dopravit, pokud není ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak.
   
4. Nájemné a jeho splatnost
4.1. Nájemné sjednané v nájemní smlouvě je stanoveno dohodou smluvních stran.
4.2. Výše sjednaného nájemného vychází z cenových podmínek platných v den uzavření smlouvy.
4.3. V ceně jsou zahrnuty náklady uvedené pod článkem 2. Pohonné hmoty hradí nájemce.
4.4. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je oprávněn jednostranně upravit sjednané nájemné s ohledem na změny nákladů, zejména výše pojistného, silniční daně apod., jež nebylo v době uzavření nájemné smlouvy možno předpokládat. Takovouto změnu výše nájemného je pronajímatel povinen písemně oznámit nájemci. Nájemce je oprávněn nejpozději do tří dnů od obdržení písemného oznámení pronajímatele o změně výše nájemného vypovědět smlouvu okamžitě, tj. s účinností ke dni, kdy pronajímatel jeho písemnou výpověď obdrží. Pokud tak neučiní, má se za to, že je jednostrannou změnou výše nájemného srozuměn a je povinen platit nájemné dle nového ceníku.
4.5. Nájemné je nájemce povinen zaplatit před převzetím vozu a dále v pravidelných dohodnutých splátkách vždy na počátku sjednaného období, pokud se strany nedohodnou jinak.
4.6. Nájemné dle bodu 4.5. vyúčtuje pronajímatel fakturou-daňovým dokladem. Faktura je splatná 14 dnů od jejího vystavení, s výjimkou vyúčtování nájemného splatného před převzetím vozu, které je nájemce povinen zaplatit nejpozději při převzetí vozu.
4.7. V případě vypovězení smlouvy ze strany nájemce, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli skutečnou i jinou škodu, která pronajímateli předčasným ukončením smlouvy vznikla.
4.8. Pro případ porušení smluvní povinnosti zaplatit sjednané nájemné řádně a včas dle vyúčtování pronajímatele, zavazuje se nájemce zaplatit spolu s dlužným nájemným i úrok z prodlení ve výši 0,5% denně z dlužné částky. Tímto ustanovením nejsou dotčeny eventuální nároky na náhradu škody z toho vzniklé pronajímateli.
   
5. Ukončení nájmu
5.1. Smlouva o nájmu vozidla na dobu určitou zaniká uplynutím sjednané nájemní doby uvedené ve smlouvě.
5.2. Před uplynutím nájemní doby může nájem skončit dohodou nebo výpovědí smlouvy. Výpověď nabývá účinnosti uplynutím 30 dnů od jejího doručení druhé straně, není-li ve smlouvě nebo v podmínkách stanoveno jinak.
5.3. Pronajímatel může smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, zjistí-li, že nájemce užívá vozidlo v rozporu s tou to smlouvou nebo s obecně platnými zásadami užívání vozidel, nebo pokud nájemce nesplnil povinnosti vyplývající z bodů 3.4., 3.5. těchto všeobecných podmínek. Výpověď je účinná ode dne, kdy se nájemce o výpovědi dozvěděl, resp. dnem doručení výpovědi na známou adresu nájemce.
5.4. Nájemce je oprávněn smlouvu vypovědět a vrátit vozidlo i před skončením nájemní doby, je však povinen pronajímateli zaplatit sjednané nájemné až do posledního dne dohodnuté nájemní doby, pokud se strany nedohodnou jinak.
5.5. Ke dni ukončení platnosti nájemní smlouvy je nájemce povinen vrátit vůz do místa, kde jej převzal, pokud se strany nedohodnou jinak.
5.6. V případě, že nájemce nevrátí vozidlo po skončení nájmu řádně a včas, nebo si nevyžádá písemný souhlas pronajímatele s prodloužením nájemní doby, používá vozidlo bez právního důvodu. V takovém případě je oprávněn pronajímatel oznámit orgánům činným v trestním řízení neoprávněné používání vozidla nájemcem, přičemž nájemce je povinen nést veškeré následky, resp. škody způsobené takovým jednáním. Až do doby řádného vrácení vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení ve výši smluveného nájemného připadající na jeden den plus 0,1% z pořizovací ceny vozu daně, pokud se strany nedohodnou jinak.
   
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Tyto všeobecné podmínky vydává společnost JRT CAR s.r.o. se sídlem Praha 10 – Hostivař, U dvojdomů 862/10 s účinností od 30.6.2000 ve smyslu § 273 obchodního zákoníku.
6.2. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o nájmu dopravního prostředku uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem. Odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před obchodními podmínkami.
6.3. Smluvní strany se v souladu s § 89 a občanského soudního řádu dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů vzniklých ze smlouvy o nájmu dopravního prostředku je Krajský obchodní soud v Praze, resp. jiný věcně příslušný soud v místě pronajímatele.

Vozový park


Auto 1

Auto 2


Sídlo firmyU dvojdomů 862/10
102 00 Praha 10

tel.: + 420 602 264 777
email: tater@jrt-car.cz